Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

afbeelding+in+spreken+woonvisie+website+%281%29.jpg
24 januari 2024

Reactie concept woonvisie Alliantie Tante Sjaar

Bijdrage inspreken Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 17 januari

We staan hier in het kader van de nieuwe concept woonvisie. Gezien het aantal sprekers wel duidelijk dat dit voor de stad een belangrijk onderwerp is. Zo ook voor de Alliantie Tante Sjaar, die ik als kwartiermaker hier vertegenwoordig. Een Alliantie van 14 zorgorganisaties met ervaring en expertise op het gebied van dak-en thuislozen zorg-verslavingszorg, GGZ. Als Alliantie zetten we ons in voor de verbetering van kansen, gezondheid en welbevinden voor Rotterdammers in een kwetsbare positie.

De maatschappelijke opgaven zijn onverminderd groot. Dit vraagt om een lange termijn visie & domeinoverstijgend samenwerken. Vanuit deze overtuiging zijn we de Alliantie gestart.

Een vitale, leefbare stad is een opgave aan ons allemaal. Dat betekent ook inzetten op het overbruggen van verschillen en het meenemen van verschillende perspectieven. Dat dit niet vanzelf gaat weten we ook vanuit onze eigen ervaring in de Alliantie. Maar de kracht zit hem juist in het kunnen verbinden van die verschillende perspectieven om daarmee verandering mogelijk te maken.

Allereerst willen wij teruggeven dat we het participatieproces voorafgaand aan het opstellen van de woonvisie als positief hebben ervaren. Koste weleens waar redelijk wat tijd. Maar wij zien duidelijk de meerwaarde van dit proces en het zorgvuldig in beeld brengen van de verschillende belangen in Rotterdam t.a.v. wonen.

De Alliantie Tante Sjaar heeft een manifest met 5 speerpunten waarvan het eerste speerpunt direct weer geeft waarom wij hier staan. Het speerpunt; ‘Zorg dat iedereen een dak boven het hoofd heeft’. Wonen is een mensenrecht. Maak van betaalbaar en veilig wonen voor elke Rotterdammer een prioriteit.

In de concept woonvisie staat opgenomen 20% voor nieuwbouw sociale woningen. En de beschikbare sociale woning voorraad wordt eerlijk verdeeld: 45% regulier woningzoekende, 25% kwetsbare Rotterdammers met Urgentie en 30% overige aandachtsgroepen met urgentie.

Ook is de ambitie in het kader van stop dakloosheid opgenomen in de woonvisie. Geformuleerd als de voorzichtige ambitie: ‘zo min mogelijk mensen in een dak- en thuisloze positie in 2030’.

Wij zien goede intenties in de woonvisie maar de realiteit is dat dit onvoldoende is op de problemen in deze stad op het gebied van dakloosheid en dus van wonen het hoofd te bieden.

Dit is de zorg die wij willen uit spreken en de oproep aan deze gemeenteraad om meer te doen en ambitieuzer te zijn.

Voldoende betaalbare sociale woningen zijn cruciaal voor de Rotterdammers in een kwetsbare positie. Om te voldoen aan de toenemende vraag is uitbereiding nodig! Als je daar te weinig investeert, betaalt de gemeente die prijs alsnog, maar dan via zorgkosten of kosten in openbare orde en veiligheid.

Durf in dat kader als gemeenteraad ook te staan voor deze groep. Denk daarbij niet te veel vanuit de bestaande voorraad woningen, maar juist ook aan herontwikkeling en nieuwbouw. Als zorg organisaties moeten we nog te veel alleen knokken voor deze doelgroep bij herontwikkeling en nieuwbouw, steek daar als gemeente ook je nek voor uit.

Ons advies:

  • Zorg voor een forse uitbreiding van het aantal sociale woningen. Durf prioriteit te leggen waar de nood het hoogst is.
  • Verander de ambitie van inzet op vermindering dakloosheid naar stop dakloosheid per 2030.

Laten we die ambitie beetpakken en ons samen met lef en creativiteit inzetten om de opgaven op het gebied van wonen en dakloosheid het hoofd te bieden.

Dat is niet alleen goed voor Rotterdammers en in een kwetsbare positie, dat is goed voor de gehele stad!