Nieuws detail paginakop

Componence Asset List

TanteSjaar_Bestaanszekerheid+afbeelding+website+%282%29.jpg
20 oktober 2023

Zorg voor bestaanszekerheid

Zorg voor bestaanszekerheid is een van de 5 speerpunten van de Alliantie Tante Sjaar ; ‘Maak dat iedereen in Rotterdam een stabiele financiële situatie heeft en er geen kinderen in armoede opgroeien’.

 

Een van de vijf speerpunten van de Alliantie Tante Sjaar

Bestaanszekerheid is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving en is een randvoorwaarde voor het welzijn van mensen. Het recht op bestaanszekerheid is dan ook vastgelegd in de Universele Verklaring van de van de Rechten van de Mens (artikel 25).

Bestaanszekerheid is een breed begrip, het gaat om voldoende inkomen én om toegang tot zorg, voorzieningen, huisvesting, werk, onderwijs en meedoen in de samenleving. Kinderen die opgroeien in armoede hebben een grotere kans op ontwikkelachterstanden, een slechtere gezondheid en sociale uitsluiting. Geldzorgen in een gezin kunnen leiden tot zorgen voor chronische stress bij ouders en kinderen. Chronische stress heeft impact op het welzijn en de gezondheid. Voor de kinderen werkt dit vaak een leven lang door. De inzet op bestaanszekerheid gaat dus over zorg voor gezondheid, welbevinden en het mogelijk maken van participatie.

Hoe dragen de partners binnen de Alliantie bij aan het zorgen voor bestaanszekerheid? Welke uitdagingen komen zij tegen en wat zijn de positieve ontwikkelingen? Voor deze vragen kijken we specifiek naar een deel van de doelgroep van de Alliantie Tante Sjaar, de jong volwassenen.

Wat we doen

Met een breed aanbod van begeleid, beschermd en ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen dragen we zorg voor een stabiele woonsituatie en een stabiel inkomen. Jongeren komen tot rust en er is weer ruimte om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief. De Alliantie leden werken samen met verschillende partners aan nieuwe woonconcepten om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij wat jongeren nodig hebben. Mooi voorbeeld is het project Boekholt, een samenwerking tussen de Huischmeester en drie zorgorganisaties. De Huischmeester is hierbij verantwoordelijk voor de huisvesting en woonbegeleiding, de zorgorganisaties voor de ambulante begeleiding.

Specialistische inzet op gebied van schulden en omgaan met geld werkt. Wanneer deze sociaal juridische dienstverlening toegankelijk en nabij is wordt er door jongeren goed gebruik van gemaakt. De samenwerking met fondsen, zoals het Fonds voor Bijzondere Noden kan voor individuele jongeren een groot verschil maken. Daarnaast wordt er ook steeds vaker samengewerkt met (vrijwilligers) organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van jongeren. Goede voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met Rotterdamse Douwers, stichting Mara en netwerk Nieuw Rotterdam. Dit is hard nodig want we zien dat het grootste gedeelte van de jongvolwassenen geen vangnet en of positief steunend netwerk heeft.

Uitdagingen

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn direct van invloed op de levens van jong volwassenen. De inflatie en de hogere energieprijzen zorgen voor hogere kosten terwijl het minimumloon hetzelfde is gebleven. Veel jongeren zijn gewoonweg niet meer in staat hun rekeningen te betalen en er ontstaan schulden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waar jongeren zonder hulp niet meer uit komen – zeker wanneer jongeren ook nog ‘straatschulden’’ hebben. Jongeren zijn vaak niet goed op de hoogte van regelingen en toeslagen of is er sprake van wantrouwen richting de overheid. Dit zorgt voor hoge drempels. Eenvoudige informatie die aansluit bij de belevingswereld van jongeren zou hierbij helpen.

Ander risico voor jongeren in armoede is zijn de verleidingen van de grote stad waar het aanbod om snel geld te maken nabij is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uithalers in de haven. We kennen jongeren dit als oplossing  zien om op korte termijn uit de problemen te komen. Zij zijn zich niet bewust van de gevolgen op lange termijn.

Uitdagingen zijn er ook op het gebied van betaalbare huisvesting voor jongeren. Daarnaast kunnen de wachtlijsten voor specialistische GGZ  en belemmering vormen bij het creëren van een stabiele situatie.

Positieve ontwikkelingen

Waar voorheen bijna alle jongeren te maken hadden met tijdelijke arbeidscontracten zien we nu een positievere ontwikkeling. Door de krappe op de arbeidsmarkt doen werkgevers meer moeite om jongeren vast te houden en wordt hen vaker een vast contract aan geboden.

Goede ontwikkelingen zien we in de samenwerking met de gemeente. Er zijn korte lijnen waar het gaat over afstemming rondom inkomen (jongerenloket) en afstemming om er samen voor te zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet (Centraal Onthaal). Binnen de gemeente is er meer aandacht voor de domein overstijgende samenwerking tussen Maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Met de inzet van doorbraak budgetten is er ook steeds meer maatwerk mogelijk

Als laatste zien we het onderwerp bestaanszekerheid steeds vaker terugkomen in de verkiezingscampagnes van de verschillende partijen. Alliantie Tante Sjaar vind het goed en nodig dat deze aandacht er is! Waarbij het dus gaat om voldoende inkomen, een dak boven het hoofd én ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.